Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SZAFAZENI.PL

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: https://www.szafazeni.pl administrowany przez Zenonę Kalinowską zwaną dalej Sprzedawcą, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Szafa Zeni Zenona Kalinowska, Balewo 11/4, 82-433 Mikołajki Pomorskie, Polska, NIP: 5791334147, REGON: 525214714, poczta elektroniczna: kontakt@szafazeni.pl, reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
§ 4 Umowa sprzedaży
§ 5 Realizacja zamówień i dostawa
§ 6 Metody płatności
§ 7 Prawo odstąpienia
§ 8 Reklamacje
§ 9 Odpowiedzialność
§ 10 Polityka prywatności
§ 11 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 12 Postanowienia końcowe

§ 1
Definicje

1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.szafazeni.pl
2. Sprzedawca – Zenona Kalinowska zwana dalej Sprzedawcą, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szafa Zeni Zenona Kalinowska, Balewo 11/4, 82-433 Mikołajki Pomorskie, Polska, NIP: 5791334147, REGON: 525214714.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
4. Konsument – osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego.
7. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie internetowym, zawierana między Klientem, a Sprzedawcą, za jego pośrednictwem.
9. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego, od Sprzedawcy.
10. Konto Klienta – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.
11. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
12. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru,
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
14. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
15. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.
3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
5. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.
6. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
7. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
8. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta dostawcy oraz rodzaju przesyłki (np.: wagi lub niestandardowych gabarytów). Całkowity koszt dostawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i akceptacją Regulaminu, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, o której mowa w § 4 pkt 6

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)

1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie:
a. wypełnienia formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy;
b. rejestracji i prowadzenia Konta Klienta, umowa zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie dokonania przez Klienta rejestracji za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego;
c. przesyłania Klientowi oferty handlowej w formie Newslettera, umowa zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie zapisania się Klienta do usługi Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c. dostęp do poczty elektronicznej.
1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
2. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje:
a. Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 7),
b. Klientowi, na którego rzecz Sprzedawca świadczy usługi, o których mowa w pkt. 3 lit. b i c, mające charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny, za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.
1. Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w pkt. 6 lit b, Klient wysyła na adres kontakt@szafazeni.pl jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 9).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4
Umowa sprzedaży

1. Do zawarcia ważnej i wiążącej obie strony Umowy sprzedaży, Klient, korzystając z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego:
a. dokonuje wyboru Towaru, określające jego ilość i cechy, (funkcjonalność „dodaj do koszyka”)
b. wypełnia formularz zamówienia, wskazując dane niezbędne do realizacji umowy tj. imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, jak również sposób dostawy i formę płatności.
1. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych zamówień.
2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym, 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu
3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
4. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
5. Klienta posiadający Konto klienta, ma możliwość sprawdzenia statusu Zamówienia po zalogowaniu się.

§ 5
Realizacja zamówień i dostawa

1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu, z uwzględnieniem § 6 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie oraz wydanie przesyłki dostawcy.
3. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia.
4. Sprzedawca nie realizuje zamówień z odbiorem osobistym w siedzibie Sprzedającego.
5. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
6. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, paczkomatów InPost, paczkomatów Orlen lub przesyłki kurierskiej Poczty Polskiej. Zamówienia wydawane są dostawcy przez Sprzedającego w dni robocze.
7. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
8. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie, Klient jest informowany o kosztach, wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
9. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia kontaktując się ze Sprzedającym drogą elektroniczną.
10. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wyglądają na uszkodzony, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej opisane postępowanie ma na celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu przez Klienta przy kurierze, nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki.

§ 6
Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl (przelewy on-line, karty płatnicze),
b. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank Pekao S.A. na numer konta: 54 1240 5400 1111 0011 2593 8199.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy). W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
3. W przypadku wyboru płatności, o której mowa w pkt 1 lit. b zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego.
 
§ 7
Prawo odstąpienia

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
4. Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostępnego w zakładce Regulamin. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.
5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności za zakupiony i zwrócony towar. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 7, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
10. Towar należy zwrócić na adres podany w formularzu odstąpienia od umowy, tj. Szafa Zeni Zenona Kalinowska, Balewo 11/4
82-433 Mikołajki Pomorskie, Polska.
11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
15. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 8
Reklamacja

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad fizycznych.
2. Wadą fizyczną Towaru jest jego niezgodność z umową sprzedaży, w sytuacji gdy Towar:
a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawaca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.
4. Nie stanowią o niezgodności towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.)
5. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji. Klient będący konsumentem może składać reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej reklamacje@szafazeni.pl lub pisemnie na adres: Balewo 11/4, 82-433 Mikołajki Pomorskie, Polska. Klient powinien wówczas odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności na adres: Szafa Zeni Zenona Kalinowska, Balewo 11/4, 82-433 Mikołajki Pomorskie, Polska.
6. Reklamacja powinna zawierać:
a. dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i siedziba firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,
b. oznaczenie przedmiotu reklamacji,
c. okres czasu, którego reklamacja dotyczy,
d. okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
7. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po powzięciu wiadomości o podstawie jej zgłoszenia.
8. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.
9. Brak odpowiedzi Usługodawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.
10. W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Sprzedawcy Towaru ponosi Usługodawca.

§ 9
Odpowiedzialność

1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
2. Klient odpowiada za poprawność wprowadzonych danych, w szczególności w trakcie korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie sklepu internetowego.
3. Sprzedawca nie odpowiada za bezprawne działanie Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
4. Sprzedawca nie odpowiada za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient udostępnił login i hasło do Konta Klienta, poprzez niedochowanie należytej staranności w ochronie tych danych.
5. Sprzedawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie niektórych usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego, które to działania nie mogą w żaden sposób naruszać praw Klienta, ani wpływać na dotychczas zawarte ze Sprzedawcą umowy.

§ 10
Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Zenona Kalinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szafa Zeni Zenona Kalinowska Balewo 11/4, 82-433 Mikołajki Pomorskie, Polska, NIP: 579-133-41-47, REGON: 525214714, telefon kontaktowy: +48 664 714 772, poczta elektroniczna: biuro@szafazeni.pl.
2. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj.:
a. w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
b. w celu zawarcia umowy sprzedaży,
c. w celu wystawienia faktury VAT,
d. prowadzenia Konta Klienta,
e. realizacji usługi „Newsletter”.
4. Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a. imię i nazwisko,
b. adres dostawy,
c. adres poczty elektronicznej (e-mail),
d. numer telefonu.
5. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne, i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego

§ 11
Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
3. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę
5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego
3. Postanowienia nowego Regulaminu nie maja zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na prawa nabyte przez Klientów na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
4. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
5. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. Nie uzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI:
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

NASZE BESTSELLERY

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
 

14 DNI
NA ZWROT

OSZCZĘDZASZ CZAS I PIENIĄDZE
 

DARMOWA
DOSTAWA

POWYŻEJ 300 PLN
 

SZYBKA
WYSYŁKA

BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI
 

BEZPIECZNE
PŁATNOŚCI

PRZELEWY24.PL
OBSERWUJ NAS
KONTAKT
Szafa Zeni Zenona Kalinowska
ul. Balewo 11/4
82-433 Mikołajki Pomorskie
+48 664 714 772
© SZAFAZENI.PL   Oprogramowanie sklepów internetowych web-market.pl
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia w Twojej przeglądarce.